Möten
Medlemmar

Hjälpverksamheten

Den största delen av våra hjälpinsatser är lokala (t ex inom kommunen) eller regionala / nationella. Vi har t.ex.bekostat glasögon för skolbarn, vars föräldrar själva inte haft råd. Vi genomför nu Lions Quest Tillsammans kurser för skolpersonal, personal på flyktingboende och ungdomsledare i idrottsklubbar. Kurserna handlar om socialt och emotionellt lärande, värdegrundsarbete samt förebyggande arbete mot bland annat mobbning och droger.

Våra nationella insamlingar är kända under varumärket Röda Fjädern och senaste insamlingen var öronmärkt för forskning kring barndiabetes.

Internationellt hjälper vi till mycket snabbt eftersom det finns Lionsklubbar i större delen av världen, som vi kan kanalisera hjälpen genom. Lions har skänkt omkring 3 000 katastroftält, bland annat till behövande i länder som Haiti efter den svåra jordbävningen där. Det är Lions som bekostar tälten, som sedan lagras hos MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Tälten finns som sommartält, vintertält (med kamin och dubbla väggar) och som ökentält (dubbla väggar för kylning dagtid och isolering nattetid). Dessutom finns en variant för sjukvård. 

Glasögon till skolbarn

Vi har under åren 2012 till 2016 haft ett samarbete med skolhälsovården i Gävle kommun och en optiker om att erbjuda bidrag för glasögon till skolelever. Under denna period har vi gett bidrag till glasögon för ca 220 elever. Fr.o.m. mars 2016 ger staten bidrag till glasögon till barn och ungdomar upp till 19 år.

Stöd till barn och unga med fysikt och/eller psykiskt handikapp

Sedan flera år tillbaka har vi hjälpt till att ordna lucia- och julfester för barn och unga med fysiska / psykiska handikapp. Det har inneburit att vi har dukat och ställt iordning för fester för drygt hundra personer. Se vidare under Aktivitet FUBs fester.

Äldreboendet Forellen

Sedan ett antal år tillbaka genomför vi aktiviteter på äldreboendet Forellen i Sätra, för att ge ”kunderna” lite förströelse. Vi började med att spela Bingo för dem en gång i månaden. Från överskottet har vi bjudit på Kaffe-kalas med tårta för drygt 100 personer. Sedan nyåret 2014 har vi bjudit in enbart männen på äldreboendet till ”Herrträffar” en gång i månaden. Vi fikar tillsammans, lyssnar på musik och ser på film. På motsvarande sätt bjuder Lions Club Ankaret in damerna på äldreboendet till "Damträffar".

Inriktningen av klubbens hjälpverksamhet på lokal nivå

LC Gävle Norra ger bidrag till enskilda eller organisationer för ändamål som ligger i linje med Lions uppgift och syften. Bidrag ges emellertid i regel inte till organisationer som har likartade uppgifter som Lions. Vidare ges i regel inte stöd till sådan verksamhet som klubben bedömer bör vara ett offentligt åtagande.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter