Möten

 

 

Välkommmen till Lions Club Vänersborg

 

Verksamheten bedrivs i centralorten Vänersborg, ca 9 mil norr om Göteborg. Klubben är en blandad klubb och bestående av för närvarande 25 medlemmar, varav 11 kvinnliga. Klubben välkomnar med glädje många fler medlemmar. Klubben har ett styrelsemöte och ett klubbmöte per månad.

 

Postadress: Lions Club, c/o Lennart Blomberg, Skansgatan 10 lgh 1203, 462 31 Vänersborg

 

Klubbmöten hålls andra torsdagen i varje månad med början klockan 18.30 i Reumatikerföreningens lokal (ingång Vallgatan 8). Det förekommer dock att de hålls på annan plats i samband med studiebesök eller utflykter. Under juli och augusti hålls inga möten.

Styrelsemöten hålls i regel två veckor före klubbmötet på varierande platser.

 

För löpande information om vad vi har gjort i klubben, se vår Facebook-sida:

https://www.facebook.com/Lions-club-Vänersborg-552412471599888/

 
 
 
VAD ÄR LIONS?
 
 
Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stödjer och hjälper människor och främjar freden i världen. Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter sig till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Efter andra världskrigets slut hedrades Lions med status som rådgivare vid bildandet av Förenta Nationerna. Lions bedriver sin verksamhet över hela världen. Medlemskap i Lions innebär gott kamratskap och personligt intresse.

Lions bildades 1917 i Chicago, Illinois, USA, när försäkringsmannen Melvin Jones inbjöd 27 olika affärsklubbar att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor i nöd.

Lions Clubs International är idag den största serviceklubborganisationen i världen, trots att den är den yngsta, med drygt 1,4 miljoner medlemmar i 180 länder och geografiska områden. Lions Clubs international har sitt huvudkontor i Oak Brook, Illinois, USA. År 1948 kom Lions till Europa och i Stockholm bildades världsdelens första klubb I Sverige är vi 582 klubbar och 16.500 medlemmar.
 
 
 
 
LIONS HJÄLPER
 
 
Genom personligt kontaktarbete - lokala aktiviteter - riksomfattande eller världsomfattande kampanjer - stöd till ungdomen via ungdomsutbyte, internationella läger, Lions Quest - utbildning - nationella katastroffonden - internationella projekt som t ex Rumänien, Baltikum, Indien och Guatemala, Internationella katastroffonden "Lions Clubs International Foundation".
 
De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa. All administration betalas av medlemmen själv.
 
 
 
 
LC VÄNERSBORGS HISTORIA
 

Lions Club Vänersborg bildades den 14 januari 1954, då några Vänersborgare samlades för att diskutera bildandet av en lionsklubb i Vänersborg. Den 27 mars samma år hölls stiftelsehögtiden i församlingshemmet. Klubben kan se tillbaka på många år, fyllda av engagemang för att hjälpa, stödja och uppmuntra, där samhällets resurser inte räcker till, men även på gemensam och kamratlig samvaro.

Det skulle dröja 35 år innan Lionsrörelsen var redo att acceptera kvinnliga medlemmar. Det finns plats för många fler både manliga och kvinnliga nedlemmar (se medlemsrekrytering).

Rörelsens idé är bland annat att samla in pengar till hjälpverksamhet. Insamling har skett lokalt och där är klubben oerhört tacksam mot Vänersborgarna, som alltid och välvilligt samt frikostigt ställt upp när Lions vädjat.

Under åren har klubben insamlat ca 6 milj. kronor - en icke föraktlig summa - som omräknad i dagens penningvärde motsvarar ca 16 milj. kronor. Då klubben enligt Lions stadgar betalar all administration med medlemsavgifterl, har samma summa delats ut till olika ändamål. Klubbens verksamhet har därvidlag varit riktad mot såväl lokala, som internationella och nationella objekt.

Klubbens utåtriktade verksamhet kan i stort indelas i sociala hjälpbehov, ungdoms - och - föreningsverksamhet, kulturella insatser samt internationell hjälp.

I samband med att klubben firat jämna "födelsedagar" har klubben ordnat aktiviteter som ett tack till alla dem som under åren stött klubbens verksamhet. Det ha t.ex. gällt konserter och andra begivenheter, som klubben bjudit Vänersborgarna på. Jubileumsåret 1994 sammanföll med Vänersborgs kommuns 350-års jubileum. Med anledning härav hade klubben i egen regi uppfört en ny musikpaviljong i Plantaget. Denna paviljong överlämnades till kommunen som födelsedagspresent.

Klubben har deltagit i nationella insamlingarav olika slag. Som exempel kan nämnas flera Röda Fjäderna- aktiviteter och insamling till till Konungens jubileumsfond 1996.

Sedan några år sköter klubben det årliga Luciafirandet i samarbete med tidningen TTELA och Centrumföreningen, för att utse och kröna Vänersborgs lucia. Kringarrangemang i samband med denna aktivitet bidrar också med pengar till Lions hjälpverksamhet.

Klubben har under många år delat ut stipendier till förtjänta ungdomar inom områdena idrott och kultur. Det har främst gällt ungdomar i ledarbefattningar.

Det stora projektet när det gäller klubbens internationellt utåtriktade verksamhet har varit Lettlandsprojektet. Här har klubben bidragit med medel till renoveringen av vårdhemmet Kalupe i staden Daugapils i sydöstra Lettland. Vidare har klubben bidragit till upprustning av ett hem för gatubarn samt ett psykiatriskt sjukhus i Daugapils. Totalt har satsade klubben 160.000 kronor. Utöver detta har klubben samlat in sjukvårdsmaterial och andra förnödenheter som skeppats till Daugavpils. Nuvärdet av dessa artiklar i Sverige torde belöpa sig på minst 1 milj kronor.
 
 
 
 
MEDLEMSREKRYTERING
 
 
Lions är män och kvinnor som generöst ger av sin tid till humanitär verksamhet, såväl inom som utanför landets gränser. De genomför serviceprojekt och samlar in medel för att hjälpa behövande, där behoven är som störst. Lions motto är "We Serve - Vi Tjäna".
 
Alltsedan Helen Keller utmanade Lions vid organisationens internationella kongress 1925 att "bli de blindas riddare i korståget mot mörkret" har medlemmarna arbetat med insatser för visuellt handikappade. Detta korståg har resulterat i SightFirst, ett världsomfattande synvårdsprogram. Lions arbetar också med diverse andra serviceaktiviteter, t.ex. kampen mot diabetes, bildnings-verksamhet och forskning, insatser för fysiskt- och psykiskt handikappade, miljövård, samhällets välfärd, internationell förståelse och ungdom. Lions avsätter varje år medel till en katastroffond för att snabbt kunna hjälpa drabbade över hela världen. Hjälpen kanaliseras till klubbar på orten, så allt kommer fram.
 
För den enskilde medlemmen är "Vi Tjäna" inte enbart ett motto utan Lionsrörelsens bärande idé och ett sätt att leva. Känner Du att detta är något som Du skulle vilja ta aktiv del av? Tveka då inte, utan kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finns under "Kontakta oss" uppe till vänster på sidan. Du kan även ta kontakt med någon annan i Lions.

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter