Meetings

On #ShantTV Marie Yapoujian and Fraij Yapoujian are speaking about #Lions #Clubs in general and  #KidSight #Screening project in particular. In Armenia during the project's 10 days they have examined 1953 children from 5 regions.
 

We are proud of you!
We are Grateful!
From 33:05


#Շանթ հեռուստաընկերության եթերում Մարի եւ Վրեժ Յափուջյանները պատմում են #LionsClub-երի մասին եւ հատկապես Հայաստանում վերջիններիս կողմից իրականացված #KidSight #Screening նախագծի մասին։ Հայաստանում ծրագրի իրականացման 10 օրերի ընթացքում վերջիններս քննել են 1953 երեխայի ՀՀ 5 մարզերից։
 

Հպարտ ենք ձեզնով եւ երախտապարտ։
Դիտել 33-րդ րոպեից.

https://youtu.be/Qext3Pl7yWM

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter