Kokoukset

Kuukasi

Tapahtuma

Ajankohta

Heinäkuu

Keppijuhla/Heikki ja Raija

Toivola 24.7.2020

Elokuu

Hallituksen kokous

Kylätalo 21.8.2020

Syyskuu

Klubikokous Hallituksen kokous

Kulta Casino 1.9.2020

Kylätalo 22.9.2020

Lokakuu

Klubikokous, Ladyt mukana Hallituksen kokous

Kulta Casino 6.10.2020

20.10.2020

Marraskuu

Klubikokous Hallituksen kokous Viljakkalan Vipinät Isänpäiväkonsertti ?

Jouluarpojen myynti alkaa

Kulta Casino 10.11.2020

24.11.2020

Viljakkalan koulu 28.11.2020

Joulukuu

Klubikokous Itsenäsyyspäivän kynttilät

Hallituksen kokous/Joulusauna Joulukonsertti ?

1.12.2020

Viljakkalan kirkko 6.12.2020

15.12.2020

Tammikuu

Klubikokous Melwin Jones juhla

Leijonien kirkkopyhä Hallituksen kokous

Kulta Casino 5.1.2021 Tampere ?

Viljakkalan kirkko 10.1.2021

19.1.2021

Helmikuu

Klubikokous

Teatteri-tai muu retki Hallituksen kokous

Kulta Casino 2.2.2021

 

16.2.2021

Maaliskuu

Klubikokous, vaalikokous Pilkkilpailu

Aarne Ritari juhla Hallituksen kokous Jäidenlähtöveikkaus

Kulta Casino 2.3.2021 Haverin ranta Tampere ?

23.3.2021

Haverinselkä ?

Huhtikuu

Klubikokous Hallituksen kokous E-piirin piirikokous

Kulta Casino 6.4.2021

20.4.2021

Toukokuu

Charter-retki/klubikokous Uusi ja vanha hallitus, kokous Lions vuosikokous

 

Kesäkuu

Keppijuhla Vihtatalkoot ? Karhen markkinat

 

Lions Club Viljakkala 

1.§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lions Club Viljakkala r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. Yhdistyksen toimialue on ent. Viljakkalan kunnan alue. Yhdistystä nimitetään jäljempänä klubiksi.

 

2.§ Tarkoitus

Klubin tarkoituksena on:

A.    Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.

B.    Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

C.   Kannustaa palvelunhaluisia henkilöitä epäitsekkääseen toimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä.

D.   Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten ja kaikkien ihmisten kesken.

E.    Antaa mahdollisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

F.    Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.

G.   Toimia yhteistyössä lionsklubien kansainvälisen järjestön Lions Club Internationalin (myöhemmin järjestö) sekä moninkertaispiirin Md 107 eli Suomen Lions Liitto ry:n (myöhemmin liitto) kanssa niiden jäsenenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyä sekä juhla- ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojen keräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä harjoittamalla sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen.

 

3. § Jäsenyyden edellytykset

Klubin jäseniksi voidaan valita käytökseltään ja elämäntavoiltaan moitteettomaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole holhouksen alainen. Kukaan ei saa olla samanaikaisesti useamman lionsklubin jäsen kunniajäsenyyttä tai liitännäisjäsenyyttä lukuun ottamatta.

 

4.§ Jäsenten ryhmittely

Klubin jäsen voi olla a) toimiva jäsen, b) ulkojäsen, c) kunniajäsen, d) etuoikeutettu jäsen, e) ainaisjäsen, f) liitännäisjäsen tai g) tukijäsen.

 

a)    Toimivalla jäsenellä on puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa, velvollisuus olla läsnä klubin kokouksissa, osallistua aktiviteetteihin ja muuhun klubitoimintaan. Mahdollisuus hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai lionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset. Oikeus äänestää kaikissa asioissa sekä liittymismaksu- ja jäsenmaksuvelvollisuus.

 

b)    Klubin hallitus voi hyväksyä ulkojäseneksi toimivan jäsenen, joka on terveytensä taikka muun hyväksyttävän perusteen takia estynyt osallistumaan säännöllisesti klubin toimintaan. Ulkojäsenyys voidaan myöntää enintään puoleksi (½) vuodeksi kerrallaan. Ulkojäsen ei voi toimia klubinvirkailijana eikä valtuutettuna edustajana. Ulkojäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus sekä puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa.

 

c)    Klubikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi paikkakunnalla asuvan henkilön, joka ei ole klubin jäsen, mutta joka on suorittanut merkittäviä palveluksia klubille tai lionismin hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole liittymis- eikä jäsenmaksuvelvollisuutta, vaan klubin varoista suoritetaan kunniajäsenen jäsen- ja mahdolliset liittymismaksut. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta klubin kokouksissa, eikä hän voi toimia klubin virkailijana tai valtuutettuna edustajana.

 

d)    Etuoikeutetuksi jäseneksi voi päästä henkilö, joka on ollut vähintään 15 vuotta toimivana jäsenenä, mutta joka iän, sairauden tai muun erityisen syyn johdosta haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Etuoikeutettu jäsen ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön virkailijan tehtävissä, mutta hänellä on kaikki muut klubin jäsenen oikeudet ja puhe- ja äänioikeus klubin kokouksissa. Etuoikeutetulla jäsenellä on jäsenmaksuvelvollisuus. Etuoikeutetusta jäsenyydestä on päätettävä yksimielisesti klubikokouksessa.

 

e)    Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lionjäsen vähintään 20 vuotta ja joka on suorittanut huomattavia palveluksia klubille, paikkakunnalleen tai lionsjärjestölle, tai klubinjäsen joka on vakavasti sairas, tai klubinjäsen, joka on ollut aktiivinen jäsen vähintään 15 vuoden ajan ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubin ainaisjäsenyyden, mikäli klubikokous niin päättää. Klubi maksaa kansainväliselle järjestölle tämän määräämän summan ainaisjäsenen vastaisten jäsenmaksujen kattamiseksi. Ainaisjäsenen on maksettava klubin jäsenmaksu vuosittain vähennettynä kansainvälisen jäsenmaksun osuudella. Ainaisjäsenyys ei vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita jäsenellä muutoin on. Ainaisjäsen, joka muuttaa ja saa kutsun liittyä toiseen lionsklubiin, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi myös uudessa klubissa.

 

f)      Klubin hallitus voi kutsua jäsenen liitännäisjäseneksi, jos hänellä on ensisijainen jäsenyys toisessa klubissa ja hän on liitännäisjäsenyyden myöntäneen klubin paikkakunnan asukas tai hänellä on siellä työpaikka. Klubin hallitus tarkistaa jäsenyysedellytykset vuosittain. Liitännäisjäsenyyden myöntänyt klubi ei ilmoita jäsentä sen jäsen- tai toimintailmoituksessa. Liitännäisjäsenellä on oikeus äänestää kokouksissa, joissa hän on läsnä. Hän ei kuitenkaan saa edustaa liitännäisjäsenyyden myöntänyttä klubia valtuutettuna. Liitännäisjäsenelle määrätään jäsenmaksu.

 

g)    Klubin hallitus voi kutsua paikkakunnalla asuvan henkilön tukijäseneksi. Tukijäsen on henkilö, joka ei pysty osallistumaan klubin toimintaan toimivana jäsenenä, mutta joka kuitenkin haluaa tukea klubia ja osallistua sen aktiviteetteihin. Tukijäsenellä on oikeus äänestää kokouksissa, joissa hän on henkilökohtaisesti läsnä. Hän ei kuitenkaan saa edustaa klubia valtuutettuna. Hän ei voi toimia klubin, piirin, liiton tai järjestön tehtävissä. Tukijäsenen jäsenmaksu on 25 % korkeampi kuin toimivan jäsenen ja hänelle määrätään liittymismaksu. Tukijäsenten määrä saa olla enintään 25 % klubin kokonaisjäsenmäärästä.

 

Klubikokous voi määrätä jäsenilleen jäsenmaksuja ja muita ylimääräisiä maksuja (esim. hallinto- ja aktiviteettimaksuja). Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa eräpäivästä, klubin hallitus voi evätä jäsenen äänioikeuden, kunnes erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu. Jäsenen täydet jäsenoikeudet palautuvat, kun hän on suorittanut erääntyneet maksunsa.

 

5.§ Jäsenen valitseminen

Liittymistahtonsa ilmaissut henkilö voi tulla klubin toimivaksi jäseneksi kutsun perusteella. Jokainen klubin jäsen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti klubin hallitukselle ehdotuksen uuden toimivan jäsenen valitsemiseksi. Uuden jäsenen tulee tutustua klubin toimintaan henkilökohtaisesti, ja hänen ilmoitettua halukkuutensa liittyä klubin toimivaksi jäseneksi klubikokous voi hyväksyä hänen jäsenyytensä.

Klubin toimivaksi jäseneksi kutsuttu ja liittymistahtonsa ilmaissut henkilö saa täyden klubijäsenyyden sen jälkeen, kun hänet on virallisesti otettu vastaan klubikokouksessa ja hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksunsa. Henkilön, joka siirtojäsenenä luopuu jonkun toisen lionsklubin jäsenyydestä, voi klubin hallitus myös hyväksyä klubin toimivaksi jäseneksi.

Eronnut jäsen, joka oli erotessaan hyvässä asemassa, voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi ja hän säilyttää aikaisemmat Lions-palvelutilanteensa osana Lions-palvelunsa kokonaistilastoa.

 

6.§ Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan klubikokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan erääntyneet maksut klubille, palauttamaan hallussaan ehkä olevat varat ja tarvikkeet sekä luovuttava oikeudestaan käyttää Lions-nimeä ja muita järjestön tunnuksia.

 

Jäsen voidaan erottaa klubista seuraavilla yhdistyslain mukaisilla perusteilla:

1)    jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on klubiin liittymällä sitoutunut.

2)    Jos hän on menettelyllään klubissa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut klubia.

3)    Jos hän ei enää täytä laissa ja klubin säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Jäsen voidaan myös erottaa jos hän ollut poissa klubin neljästä (4) peräkkäisestä varsinaisesta klubikokouksesta ilman hyväksyttävää poissaolon korvausmenettelyä tai etukäteen ilmoitettua pätevää syytä. Erottamisehdotuksen on saatava klubikokouksessa yksinkertainen ääntenenemmistö.

 

7.§ Klubin hallitus

Klubin asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa toimintavuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana toimiva presidentti, edellisen toimintavuoden presidentti, varapuheenjohtajina toimivat I ja II varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotussihteeri, klubimestari, seremoniamestari (Tail twister) sekä toimikuntien vastaava.

 

1)    Presidentti on klubinsa ylin hallintovirkailija. Hän toimii vuosikokousta lukuun ottamatta klubin ja hallituksen kokousten puheenjohtajana. Presidentti osallistuu oman lohkonsa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan (PNAT) kokouksiin.

 

2)    Varapresidenttien tehtävänä on valvoa niitä toimikuntia, jotka presidentti on määrännyt heidän valvontaansa sekä toimia presidentin sijaisena.

 

3)    Sihteeri huolehtii hallituksen ja kuukausikokousten pöytäkirjojen laatimisesta ja päätösten tiedottamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu jäsen- ja toimintailmoitusten ja muiden määräaikaisilmoitusten laatiminen ja lähettäminen, huolehtiminen klubin jäsenten läsnäolotilastosta, jäsenluettelosta sekä arkistosta. Sihteeri osallistuu PNAT-kokouksiin.

 

4)    Rahastonhoitaja on vastuussa klubin rahavarojen ja kirjanpidon hoidosta. Hän huolehtii klubille tulevien maksujen vastaanottamisesta sekä klubin maksujen suorittamisesta. Rahastonhoitaja osallistuu PNAT-kokouksiin.

 

5)    Tiedotussihteeri huolehtii hallituksen toimeksiannosta ulospäin suuntautuvasta tiedottamisesta ja toimii sihteerin varahenkilönä.

 

6)    Klubimestari hoitaa klubin omaisuutta. Hän huolehtii kokouksiin liittyvistä välineistä, tarvikkeista sekä järjestelystä.

 

7)    Seremoniamestarin (tail twister) tehtävänä on ylläpitää kokouksissa hyvää henkeä ja edistää viihtyvyyttä.

 

8)    Toimikuntien vastaavan tehtävänä on tiedottaa hallitukselle toimikuntien tekemistä ehdotuksista.

 

Hallitus edustaa klubia, valmistelee klubikokouksessa esille tulevat asiat, kutsuu klubikokoukset koolle, päättää tarkemman kokouspaikan klubin kotipaikkakunnalla ja toteuttaa klubikokouksen päätökset. Hallitus on päätösvaltainen, kun yksi puheenjohtajista ja enemmän kuin puolet (½) sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä puheenjohtaja on kannattanut.

 

8.§ Klubin nimenkirjoitusoikeus

Klubin nimen on oikeutettu kirjoittamaan presidentti tai jompikumpi varapresidenteistä, joku heistä yhdessä sihteerin taikka rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

 

9.§ Klubivaalit

Klubin hallituksen jäsenten vaalia varten seuraavaksi toimintavuodeksi presidentti nimittää ehdollepanotoimikunnan. Toimikunnan tulee asettaa ehdokkaat hallituksen jäseniksi siten, että klubikokous voi käsitellä esitystä maaliskuussa. Tässä ehdollepanokokouksessa voivat klubin jäsenet nimetä myös muita ehdokkaita.

Vaalikokouksessa huhtikuussa valitaan klubin hallituksen jäsenet sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi, joka alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä

 

Jos presidentin tai varapresidentin virka jostain syystä vapautuu, varapresidentit täyttävät sen edeten arvoasteittain. Vapautunut virka täytetään jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Jollei presidentin tai mitä tahansa varapresidentin virkaa saada täten täytetyksi, klubin hallituksen tulee määrätä pidettäväksi klubin ylimääräinen kokous ja ilmoittaa paikka ja aika jokaiselle klubin jäsenelle postitse, faksina tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti kirjallisena vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Jos joku muu hallituksen virka vapautuu, klubin hallitus voi nimittää klubin jäsenen hoitamaan sitä toimikauden loppuun hallituksen ulkopuolisena virkailijana. Valitulla henkilöllä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jos niin monta hallituksen virkaa tulee vapaaksi, ettei klubin hallitus ole enää päätösvaltaisen, klubin kokous voi täyttää virat vaalissa, joka voidaan pitää vain klubin sääntömääräisessä kokouksessa.

Mikäli valittu virkailija ei voi astua virkaansa tai kieltäytyy siitä ennen toimikautensa alkamista, hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen kokous jonkun toisen valitsemiseksi virkaan. Ilmoitus kokouksen tarkoituksesta, sen ajasta ja paikasta tulee toimittaa klubin jäsenille postitse, faksilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Vaali toimitetaan heti ehdollepanon jälkeen ja kokouksen yksinkertainen ääntenenemmistö ratkaisee tuloksen.

 

10.§ Kokoukset

Klubi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa, ei kuitenkaan kesä-, heinä- ja elokuussa. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa postitse, faksilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

Klubikokous/klubin vuosikokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Klubikokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se, mitä kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalien mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

Klubin vuosikokous on pidettävä lokakuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    Päätetään hallituksen laatiman toimintakertomuksen hyväksymisestä edelliseltä vuodelta.

2)    Esitetään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

3)    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

Klubin vaalikokous pidetään huhtikuussa klubikokouksen yhteydessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)    Valitaan ehdollepanokokouksessa asetetuista ehdokkaista klubin hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi.

2)    Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi.

3)    Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.

4)    Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaa toimintavuotta varten.

5)    Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten.

 

Kutsu vaali- ja vuosikokoukseen sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsun saa toimittaa postitse, faksilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

Klubin ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) klubin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus tai klubin kokous pitää sitä aiheellisena.

 

11.§ Toiminta- ja tilivuosi

Klubin toiminta- ja tilivuosi alkaa heinäkuun 1. päivänä ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivänä. Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta annettava hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilin ja hallinnon tarkastuksesta.

 

12.§ Erityisiä määräyksiä

Klubin tulee pitää vähintään kahta (2) kirjanpidollisesti erillään pidettävää tiliä, joita hallitaan yhteisesti hyväksytyn tilikäytännön mukaisesti. Ensimmäinen tili on hallintokulujen, kuten jäsenmaksujen, seremoniamestarin (Tail twisterin) sakkojen ja muiden sisäisesti kerättyjen klubin varojen tallettamiseksi. Toinen tili tulee perustaa aktiviteettivarojen tallettamiseksi eli varojen, joita kerätään pyytämällä tukea yleisöltä. Klubi ei saa valtuuttaa eikä sallia projektien tai aktiviteettien avulla yleisöltä kerättyjen nettotulojen käyttämistä klubin hallinnollisiin menoihin. Mikäli yleisöltä kerätään varoja johonkin tiettyyn tarkoitukseen, ei klubi saa valtuuttaa tai sallia niiden käyttöä johonkin toiseen tarkoitukseen, vaikka tämäkin olisi muutoin yleisesti hyväksytty aktiviteettivarojen käyttökohde.

Klubin virkailija voidaan erottaa virastaan, jos siihen on syytä ja jos kaksi kolmasosaa (2/3) klubin kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

13.§ Klubin edustus piirin ja liiton vuosikokouksissa sekä järjestön vuosikongressissa

Klubikokous hyväksyy klubin valtuuttamat edustajat piiri- ja vuosikokoukseen ja kansainväliseen vuosikongressiin. Edustajien määrät selviävät piirin, liiton ja järjestöjen säännöistä ja ohjesäännöistä.

Klubin on myönnettävä jäsenenä toimivalle ja hyvässä asemassa olevalle nykyiselle tai entiselle piirikuvernöörille valtuutus osallistua täysivaltaisena edustajana piirinsä ja moninkertaispiirinsä vuosikokouksiin. Heitä ei lasketa klubinsa edustajien kokonaismäärään näissä kokouksissa.

 

14.§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia klubikokouksessa, jossa vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, postitse, faksilla tai sähköpostilla tai todistettavasti henkilökohtaisesti kirjallisena.

 

15.§ Klubin purkaminen

Päätös klubin purkamisesta voidaan tehdä klubin kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään ¾ annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Klubin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän klubikokouksen päätöksen mukaan klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

 

16.§

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä sekä järjestön, liiton ja piirin sääntöjä ja ohjesääntöjä.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter