Möten
Medlemmar

Ungdomsstipendium 2012

Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Lilla Edet skall delas ut en gång per år från och med 2010. Syftet är att stödja, uppmuntra och stimulera ungdomar till en sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (inte direkt yrkes- eller skolutbildning) genom att premiera framstående resultat, insatser och färdigheter inom KONST – IDROTT - KULTUR

Stipendiat kan även vara en grupp, förening eller ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen.


Ansökan eller förslag till stipendiat skall vara skriftlig och insändes senast 31/8 2012 till:

Lions Club Lilla Edet 
c/o Simon Jonson
Storgatan 8
463 30 Lilla Edet
Stipendieutdelning är i samband med EdetFestivalen lördagen den 1 september

Lions Club i Lilla Edet har utsett Niklas Sjöqvist till 2010-års  och Lilla Edets Musikskola till 2011-års ungdomsstipendiat

 

Lions Club Lilla Edet Särskilt Ungdomsstipendium

 
Stipendiet kan sökas hela året.
 
Syfte
 
Särskilt ungdomsstipendium är avsett att nå ej föreningsaktiva ungdomar med
fritidsaktiviteter.
 
Avgränsning
 
Särskilt ungdomsstipendium är enbart avsett för ungdomar 13 till och med 20 år.
Exempel på bidragsberättigade aktiviteter är: spelningar, poesikvällar, teater, skate,
bygga ramper, multiarrangemang, turneringar, fiskeläger, mötesplatser
        aktiviteter som unga gjort för unga.
 
Sökande skall uppfylla följande krav för möjligt beslut om beviljande av stipendium:
• huvudansvarig ungdom skall finnas – det är till denne som bidraget ställs
• huvudansvarig vuxen person (t.ex. fritidsledare, ungdomsledare, förening,
idrottsledare, föräldrar, företag) som vill hjälpa till med att förverkliga idén.
Denne skall nämnas vid namn i beslut till bidrag och stå som garant för att aktiviteten genomförs
• aktiviteten måste ske inom Lilla Edets kommun
• maxbelopp är 5 000 kronor och kan betalas ut i förskott
• Aktiviteten skall vara offentlig – med offentliga arrangemang menas att allmänheten informeras om samt har tillträde till aktiviteten
 
Ansökan
 
Ansökan skall fyllas i av sökande huvudansvarig ungdom tillsammans med huvudansvarig vuxen person. Den skall innehålla:
• Syfte med projektet (vad är det för aktivitet sökande vill genomföra)
• Bakgrund (varför vill sökande genomföra just detta)
• Hur skall projektet genomföras (exempelvis målgrupp, reklam, samarbetspartners, plats, logistik)
• Budget
 
Utvärdering
 
Projektet skall utvärderas med:
• Dokumentation (exempelvis skriftlig, film, foto)
• Finansiell rapport (redovisning av kostnader och intäkter inklusive kopior på fakturor och kvitton).
Utvärderingen skall senast en månad efter genomförd aktivitet lämnas in till Lions Club Lilla Edet.

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter