Kokoukset
Jäsenet

 

                                        

Lucioille viisi vuotta täyteen aktiivista toimintaa

Luotu: 07.06.2017 | Kirjoittanut Markku Patrikainen

Oma lippu ja pöytästandaari korostavat yhteisöllisyyttä

LC Turku/Lucia toiminta on ollut klubin koko viisivuotisen olemassa olon A-piirissä varsin näkyvää. Toimeliaat naiset ovat olleet aktiivisesti mukana varmasti kaikissa piirin sekä tietysti omissa hankkeissaan. Yhteistyö muiden naisklubien kanssa on lisäksi tuonut uudentyyppisen vaihtoehon panostaa isompiinkin aktiviteetteihin.

Juh­lin­taan oli siis ai­het­ta, kun 18.3.2017 ko­koon­nut­tiin suu­rel­la jou­kol­la Pyhän Hen­ri­kin eku­mee­ni­ses­sa tai­de­kap­pe­lis­sa ja Me­ri-Ka­ri­nas­sa. Tai­de­kap­pe­li tar­jo­si läm­pi­man ja in­tii­min tun­nel­man ti­lai­suu­den al­kuun si­joi­te­tul­le lipun nau­lauk­sel­le ja siu­nauk­sel­le. Ti­lai­suu­den avasi ku­lu­van kau­den pre­si­dent­ti Kirs­ti Sep­pä­lä, jonka jäl­keen siir­ryt­tiin lipun nau­luk­seen. Kul­le­kin klu­bin jä­se­nel­le oli va­rat­tu oma naula, jonka pai­kal­la ol­leet kä­vi­vät na­paut­ta­mas­sa poh­jaan. Lipun ja stan­daa­rin suun­nit­te­li­ja, Pirjo Kos­ken­rou­ta, ker­toi suun­nit­te­luun liit­ty­vis­tä vai­heis­ta sekä siitä, miten sekä li­pus­sa, että stan­daa­ris­sa esiin­ty­vä kynt­ti­lä ku­vas­taa valoa ja Luci­aa, valon tuo­jaa. Pir­jol­le luo­vu­tet­tiin tässä  yh­tey­des­sä luon­nol­li­ses­ti stan­daa­ri nro 1.

Lipun siu­na­si lo­puk­si Kus­ta­vin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tiina Rau­tiai­nen, jonka jäl­keen pois­tut­tiin kap­pe­lis­ta ai­ruei­den ja li­pun­kan­ta­jein joh­tat­ta­mas­sa kul­ku­ees­sa Me­ri-Ka­ri­nan juh­la­sa­liin jat­ka­maan juh­lin­taa. Illan juon­ta­ja­na toimi lion Merja Leh­ti­lä, joka toi­vot­ti juh­li­ja ter­ve­tul­leik­si ja joh­dat­te­li oh­jel­maa tässä vai­hees­sa pre­si­dent­ti Kirs­ti Sep­pä­län pi­tä­mään avaus­pu­hee­seen. Kirs­tin jäl­keen kuul­tiin pii­ri­ku­ver­nöö­ri Ulla Rah­ko­sen juh­la­pu­he sekä Päivi ja Mikko Tork­ke­lin esit­te­le­mä­nä klu­bin tähän as­ti­nen his­to­riik­ki.

Juh­lail­lal­li­nen oli pu­heen­vuo­ro­jen ai­ka­na ka­tet­tu ja in­nol­la tässä vai­hees­sa päi­vää ruo­kai­lu­pyyn­tö otet­tiin­kin vas­taan. Mait­ta­van ate­rian yh­tey­des­sä ja sen, jäl­keen Luciat myi­vät ar­po­ja. Voit­to­pöy­tä oli täyn­nä hyvää ta­va­raa ja ar­po­ja os­tet­tiin ha­luk­kaas­ti. Oliko sit­ten os­tet­tu­jen ar­po­jen mää­räs­tä kiin­ni vai oi­keas­ti tuu­ris­ta, mutta pal­kin­not tun­tui­vat, kuten niin usein käy, pää­ty­vän pää­osin yh­teen tai kah­teen pöy­tään, nimiä kui­ten­kaan mai­nit­se­mat­ta...

 

Haus­ka­na sat­tu­ma­na voi­daan pitää kui­ten­kin sitä, että eräs kat­sas­tus­mies on­nis­tui voit­ta­maan koh­tuul­li­sen ko­koi­sen rek­ka-au­ton, jolla sit­ten voi har­joi­tel­la ja ke­hit­tää am­mat­ti­tai­to­jaan.

Vat­sat täyn­nä siir­ryt­tiin oh­jel­mas­sa eteen­päin. Vuo­ros­sa oli par­tu­ri-kam­paa­mon asia­kas­tuo­leil­le si­joi­tet­tu sket­si, jossa kaksi nais­asia­kas­ta in­nos­tui­vat var­sin avoi­mes­ti ja remp­se­ään tyy­liin kes­kus­te­le­maan elä­män­sä huip­pu­koh­dis­ta. Toi­se­na esiin­ty­jä­nä ollut mo­ni­lah­jak­kuus, Tutta Car­pe­lan, oli var­maan­kin oman kam­paa­mon­sa is­tui­mil­ta nämä jutut kuul­lut. Nau­rus­sa oli ylei­söl­lä pi­te­le­mis­tä, var­sin­kin, kun mu­kaan juo­neen, yl­lä­vis­sä ti­lan­teis­sa, oli saatu uju­tet­tua muu­ta­ma nimi, joi­den koh­dal­la eräät her­rat vie­rai­den jou­kos­sa ko­vas­ti hät­käh­ti­vät.

Musiik­kie­si­tyk­sen jäl­keen riit­ti vielä myös vi­ral­li­sem­paa­kin oh­jel­maa. Tai miten sen ottaa, kun sana oli vapaa ja enem­män tai vä­hem­män suu­laat vie­raat kä­vi­vät joko muis­te­le­mas­sa Lucian al­kuai­ko­ja tai tuo­mas­sa ter­vei­set muil­ta klu­beil­ta. Jouk­ko stan­daa­re­ja sai hyvän kodin tässä yh­tey­des­sä uuden Lucian stan­daa­rin hoi­dos­sa. Pii­ri­ku­ver­nöö­ri Ulla jakoi vielä edel­li­sen kau­den pre­si­den­til­le Merja Leh­ti­läl­le 100 % pre­si­den­tin pal­kin­non ja saipa pii­ri­ku­ver­nöö­ri­kin muis­tok­si uu­ni­tuo­reen stan­daa­rin.

Lop­puil­ta me­ni­kin sit­ten va­paam­mis­sa mer­keis­sä tans­si­lat­tial­la pie­nen, mutta pä­te­vän kak­si­hen­ki­sen or­kes­te­rin säes­tyk­sel­lä.

Haus­kaa oli ja tästä on hyvä jat­kaa ak­tii­vis­ta toi­min­taa lei­jo­na­hen­ges­sä.

                                          

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter